Beroepingswerk nieuwe predikant

Protestantse Gemeente
Waal – Koog – Den Hoorn

Uitnodiging voor de gemeenteavond d.d. 14 juni

Graag nodigt de kerkenraad u allen uit voor een gemeenteavond, met als thema het beroepingswerk.

De afgelopen periode heeft de kerkenraad zich bezonnen op de, door de gevoerde losmakingsprocedure, ontstane situatie. Texelbreed zijn er momenteel twee vacante gemeenten, daarom is er in deze periode nauw samengewerkt met de andere vacante gemeente, de Waddengemeente. Samen hebben we gebruik gemaakt van de tip van de Classis Alkmaar om een ‘bekende’ deskundige op het gebied van het vormgeven aan beroepingswerk in te schakelen. Deze deskundige is Ds. P. Beintema uit Dokkum

Ds. Beintema heeft samen met beide kerkenraden een start gemaakt met de formele aspecten van het beroepingswerk zoals het opstellen van een beleidsplan, een aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring en een profielschets voor een nieuwe voorganger. Voor iedere gemeente afzonderlijk, maar, waar overeenkomsten / aanvullingen zijn gezamenlijk. Deze documenten zijn nu in concept gereed, en de kerkenraad wil hierover graag tijdens de gemeenteavond met de gemeenteleden van gedachten wisselen. Ds. P. Beintema geeft tijdens de avond uitleg over de procedure, de mogelijkheden en de kansen. Aan het beroepingswerk zal zodoende, naar wij hopen, concreet invulling worden gegeven, zodat we, met elkaar, voortvarend verder kunnen.
De avond wordt gehouden in de ‘Hoeksteen’, aanvang 19.30 uur. U wordt hierbij allen nadrukkelijk uitgenodigd.

Graag tot dan.

Hartelijk gegroet, namens de kerkenraad van Waal, Koog Den Hoorn.
Bart H. Scholten, voorzitter.

Beleidsplannen

Waddengemeente Koog-Waal-Den Hoorn Den Burg
Gegevens (feitelijk) 235 belijdende leden (40 e.o)
200 doopleden(21-80jr)
overige leden overweg 60-80jr) 106 belijdende leden (50 e.o.)
157 doopleden (vnl 20-60)
56 overige leden

Beleidsonderdelen

Profiel gemeente Veelkleurige gemeenschap met ruimte voor communicatie en dialoog
Individuele invulling van geloven en gezamenlijke benadering
Warme meelevende gemeenschap
ruim aanbod
Aandacht voor wat er in de wereld gebeurt
Staat open voor eilandelijke ontwikkeling Gemeente van drie dorpen met openheid naar andere gemeenten en naar de maatschappij in de breedste zin van het woord.

Aandacht voor wat er in de wereld gebeurt
Staat open voor eilandelijke ontwikkeling Gemeente van Geloof, Hoop en Liefde
Ontmoetende gemeente
Missie Veelkleurige gemeenschap intern met oog-voor-buiten en toeristisch speerpunt in De Cocksdorp Gemeente zijn voor dorp, cultuur en toerisme en zo het Evangelie op verschillende manieren (laten) beleven
Visie op gemeente-zijn Dienende gemeente zijn
Eenheid laten groeien
Kerkenwerk onder toeristen in De Cocksdorp laten groeien De drie speerpunten van de gemeente (dorp, cultuur en toerisme) uitwerken. De herkenbaarheid van de gemeente als een levende gemeente van Christus midden in de maatschappij vergroten. Gemeente Toekomstbestendig maken
De kerk naar buiten In De Cocksdorp: Raad voor het zomerwerk
(Concerten) In Koog: Raad voor het zomerwerk
In Den Hoorn: kerkgebouw open en ‘Op verhaal komen’
In Waal: concerten

Kerkenraad Inhoudelijke bezinning op de eenheid van de gemeente met waardering voor de eigenheid van de dorpen

Samenstelling:
1 predikant
3 ouderlingen
2 ouderlingen-kerkrentmeester
3 diakenen
afkomstig uit de drie dorpen
Verdere uitwerking van de drie voorgenomen speerpunten.

Samenstelling:
1 predikant
4 ouderlingen
2 ouderlingen-kerkrentmeester
2 kerkrentmeesters
3 diakenen Krachtig besturen
Kerkdiensten In de 7 wintermaanden:
Wekelijks dienst volgens een rooster in de drie kerkgebouwen
Groeiend aantal Waddendiensten

In de 5 zomermaanden:
Wekelijks dienst in elk van de kerkgebouwen
In de 7 wintermaanden:
wekelijks één dienst in één van de kerkgebouwen volgens een rooster

In de 5 zomermaanden:
Iedere week dienst in Den Hoorn en in De Koog ( Raad voor het zomerwerk).
In De Waal geregeld diensten met een bijzonder karakter. kernonderdeel
Pastoraat Speerpunt: ouderenpastoraat.
Onderzoek naar pastorale mogelijkheden voor 20-50jarigen.

Organiseren van ontmoetingen en ‘opvang’.
meer gemeenteleden inschakelen Ouderenpastoraat.
Pastoraat voor leeftijdsgroep 30-40jarigen
Ontwikkelen van pastoraat voor het dorp (betrokkenheid, aandacht, meeleven) Ouderenpastoraat is belangrijk

Jeugd en jongeren Samen met de andere protestantse gemeenten werken aan een visie op het jeugdwerk op Texel

In de gemeente eigen jeugdwerk tot 12 jaar, op het eiland boven de 12 jaar

Gezamenlijk(e) jeugdwerk(er) Samen met de andere protestantse gemeenten werken aan een visie op het jeugdwerk op Texel

In de gemeente eigen jeugdwerk tot 12 jaar, op het eiland boven de 12 jaar

Gezamenlijk(e) jeugdwerk(er) Extra aandacht
Diaconaat Diaconaat in eigen gemeente zelf

Overig diaconaat: eilandelijk (meer aandacht voor de open gaten in de maatschappij) Diaconaat in eigen gemeente zelf meer actief
Overig diaconaat: eilandelijk (meer aandacht voor de open gaten in de maatschappij
Vorming en toerusting Toerusting van de eigen gemeente door de eigen predikant, ook toerusting van ouderlingen, diakenen en vrijwilligers
Eilandelijk overleg. Doel: makkelijke manieren vinden om de vorming en toerusting gezamenlijk voor te bereiden en uit te voeren Toerusting van de eigen gemeente door de eigen predikant, ook toerusting van ouderlingen, diakenen en vrijwilligers
Eilandelijk overleg. Doel: makkelijke manieren vinden om de vorming en toerusting gezamenlijk voor te bereiden en uit te voeren
Beheer Discussie over wel/niet pastorie als huisvesting van de predikant Optimaal gebruik van De Hoeksteen en de kerkgebouwen voor eigen gemeente en voor de speerpunten dorp en cultuur
Voorbeeld: jaarlijks maakt het programma Holland International Music Sessions gebruik van de kerk nadat eerder het Concertgebouw te Amsterdam gebruikt is
Middelen 3 kerkgebouwen
2 pastorieën
Kerkelijk centrum De Parel
Verenigingsgebouw De Cocksdorp

1 predikant (0,8fte)

Krista Mirjam Dijkerman (8u p.w.) en Co Boon (2u p.w.) 3 kerkgebouwen
De Hoeksteen (energieneutraal)
De Schuilhut

Gemeente staat open voor ontwikkelingen

1 predikant (0,8fte)

2 kerkgebouwen
2 verenigingsgebouwen
2 pastorieën

Communicatie Tessels Kerkblad
Website Tessels Kerkblad
Website
De Hoornder
De Texelse Krant
Verwachte bijdrage van predikant In het algemeen zijn de bijdragen van predikanten op het terrein van:
pastoraat
erediensten
vorming en toerusting
bestuur

Deelname aan het TTC In het algemeen zijn de bijdragen van predikanten op het terrein van:
pastoraat
erediensten
vorming en toerusting
bestuur

Deelname aan het TTC In eigen gemeente
eilandelijke samenwerking
Commissies diaconale team
– Commissie zomeractiviteiten/Toeristenpastoraat
– Raad van kerken zomerwerk
– Stuurgroep/jeugdraad
– Commissie eredienst

– Raad van kerken zomerwerk
– Stuurgroep/jeugdraad
Eilandelijke samenwerking
Eilandelijke Commissies Kerkrentmeesters, Kerkenraden en Diaconaat
Eilandelijke commissies signaleren en stimuleren aanpassing van de samenwerking nuttig voor de drie gemeenten Eilandelijke Commissies Kerkrentmeesters, Kerkenraden en Diaconaat
Eilandelijke commissies signaleren en stimuleren aanpassing van de samenwerking nuttig voor de drie gemeenten
Evaluatie Jaarlijks Jaarlijks

Profielschets predikanten

Profiel van de Waddengemeente Profiel van de Protestantse gemeente Waal, Koog en Den Hoorn
Veelkleurige gemeenschap met ruimte voor communicatie en dialoog
Individuele invulling van geloven en gezamenlijke benadering
Warme meelevende gemeenschap
Ruim aanbod
Aandacht voor wat er in de wereld gebeurt
Staat open voor eilandelijke ontwikkeling Gemeente van drie dorpen met openheid naar andere gemeenten en naar de maatschappij
Gemeente zijn voor dorp, cultuur en toerisme

Profiel predikant (0,8fte)
Wij zoeken elk een predikant die als predikant een bijdrage levert aan het werk van de gemeente en daarbij blijft binnen het beleid van de gemeente.

Waddengemeente Waal, Koog en Den Hoorn
Algemeen: verbindende persoon binnen de eigen gemeente en binnen de gemeenten op Texel Algemeen: verbindende persoon binnen de eigen gemeente en binnen de gemeenten op Texel; met een open belangstelling voor de kerk in het dorp, de cultuur en het toerisme

Erediensten: inspirerende vertolker van het Evangelie Erediensten: inspirerende vertolker van het Evangelie

Pastoraat: hart voor de ouder wordende gemeenteleden en openheid naar toeristen Pastoraat: hart voor de ouder wordende gemeenteleden, voor de dorpsbewoners en voor de toeristen

Bestuur: oog voor de inhoudelijke inbreng in de bestuurlijke lichamen van de gemeente Bestuur: oog voor de inhoudelijke inbreng in de bestuurlijke lichamen van de gemeente

Eiland: staat open voor groeiende samenwerking met de andere protestantse gemeenten en predikanten op Texel Eiland: staat open voor groeiende samenwerking met de andere protestantse gemeenten en predikanten op Texel

Competenties:
• inlevend vermogen
• levenservaring
• gemeenschapsgevoel
• open karakter
• communicatief vaardig, mondeling en schriftelijk
• flexibel, ondernemend ingesteld
• ervaring op de beschreven werkgebieden